M
ITOLOGIA I METROLOGIA
www.labordadurtx.org >> divulgació >> morfologia

Una de les més grans fites dels temps moderns ha estat, sense cap dubte, l'estandaritsació de les mesures en l'àmbit mundial, que ha fet possible l'intercanvi comercial i industrial i ha evitat problemes derivats d'una gran diversitat de pesos i mesures diferents. Fins i tot, en un mateix país es donaven diferències curioses, per exemple una HANEGADA no media el mateix en una regió que en una altra.

Primer va ser l'adopció progresiva del sistema mètric decimal, més tard ha estat necessari acordar un seguit de normes pel mesurament, doncs és indubtable que mesurar un gos a la creu no és el mateix que mesurar-lo a l'altura del cap; de la mateixa manera que no seria el mateix mesurar un edifici que acaba en una antena de ràdio, a l'alçada de l'antena que a l'alçada de l'obra.

Quan llegim en escrits antics de finals de segle XIX o inicis del XX, que s'han donat casos de gossos Muntanya dels Pirineus d'un metre ens surten dos dubtes: primera, si la medició seria correcta, l'altra si es faria realment aquest mesurament o aquell "metre" seria producte d'exageració produida per l'admiració davant del volum de l'exemplar descrit.

Intentant buscar respostes no hem trobat cap document en el qual ningú, en primera persona, asseguri tècnicament que ha mesurat un gos Muntanya que doni com a mesura un metre a la creu.

Coneixem gossos Muntanya dels Pirineus de 82 cm, la diferència fins el metre és només de 18cm. Mirant un regle, 18cm no sembla gaire i ho podríem considerar una cosa possible, però ens parem a pensar en les proporcions que tindria l'animal i fem una cosa tant simple com mesurar un exemplar, treure les proporcions i comparar.

Comprovem que un Muntanya ben constituit, amb una tipologia correcta que mesuri 75cm a la creu, ens dóna una alçada al cap de 98cm, amb una simple regla de tres veurem que aquest gos, si mesurés un metre a la creu tindria una alçada al cap de 130cm.

Situat aquest gos al costat d'un home de 1'70m d'alçada, el cap del gos arribaria pràcticament a l'espatlla de l'home, (sense tenir present que, possiblement, la mida mitja de l'home de principis de segle fos uns centímetres menor de 1'70m.) però no només en això, també canviarien les mides del tòrax, la longitud i, evidentment el pes que augmentaria progressivament en una progressió geomètrica, etz.


Sorprenents proporcions entre un home de 1'70m i un gos de 1m a la creu (1'30m al cap).

Crec, en la meva modesta opinió, que un gos així seria un exemplar llegendari, del que s'en parlaria a totes les històries, (potser el seu amo també seia mític, capaç d'obrir, amb la seva esquena, una escletja al Pirineu), i, evidentment, entraria a la llegenda amb el seu nom propi i seria capaç d'escapçar un ós amb una sola mossegada i tirar d'esquenes a un ramat de llops amb un sol lladruc.

Totes aquestes històries són boniques, però no deixen de ser mitologia, algunes vegades tretes d'un fet real, exagerat pel fet d'anar passant de boca a boca, d'altres vegades són llegendes, tan atractives i reeiteratives que arribem a pensar que són reals.

Gràcies a la metrologia, o poder per culpa d'ella, al segle XXI no tenim Muntanyes d'un metres a la creu. Els nostres mites són poc més verosímils, en tot cas magnificats per les seves gestes, per la seva bellesa, per la seva capacitat reproductora, pel seu caràcter i temperament... però això sí, de mesures comprovades.

Proporció entre un home de 1'70m i un Muntanya mitjà de 0'75m a la creu (1m al cap).

 
JOSÉ LUIS UCHER FERRER
"L'ORONET"